H.A.S.P Houses and social practices – Kalmar VP 1-2

Göran Tagesson, Mattias Hallgren och Gunhild Eriksdotter har tillbringat ett par veckor i Kalmar för VP 1 och 2 där hus från 1650-1800 har undersökts inom HASP-projektet. Vi hade även ett första uppstartsmöte med alla inblandade, forskare och specialister samt Kalmar länsmuseum.

typisk handelsgård i stadsmiljö, Kvarnholmen, Kalmar 1600-tal

https://www.uu.se/en/research/projects/selected-project/?researchId=2020-03648_VR

Projektet HASP – Hus och social praktik 1600-1850 syftar till att analysera hus och boende samt olika med detta förknippade sociala praktiker under tidigmodern tid, med utgångspunkt i ett urval svenska städer. Det är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vid Historiska institutionen, Uppsala universitet, och bekostas av Vetenskapsrådet under perioden 2021-2026, med prof Dag Lindström som projektledare.  

Projektet utgör en direkt fortsättning på projektet Hus och hushåll i tidigmoderna svenska städer 1600-1850, knutet till Arkeologerna, Statens historiska museer, bekostat av Berit Wallenbergs stiftelse under åren 2016-29. Resultaten här visade tydligt på stora förändringar under perioden, dels i den byggda miljön i form av tomtstruktur, husens byggnadsteknik och rumsliga struktur, dels i förändrade boendeförhållanden och sociala relationer. I detta projekt kom fokus att hamna dels på en översikt över arkeologiskt dokumenterade huslämningar från städerna Linköping, Kalmar, Norrköping, Vadstena och Jönköping, dels en inventering av trähus och ett antal fördjupande fallstudier i Linköping. 

Dessa hus har undersökts. Vissa har återuppförts efter stadsbränder med delvis återbrukat material.
Handelsgård från 1700-tal. Kullzenska gården, nu med anrikt cafe på andra våningen 😛

Vi tog ca 100 prover för dendrokronologi som skall ge oss svar på byggnadernas kronologi. HASP fortsätter med slutspurt i Kalmar under vårvintern.

Kommenteringen är stängd.